top of page

Thị trường Solana NFT Magic Eden tăng 130 triệu đô la với định giá 1,6 tỷ đô la

Nền tảng NFT hàng đầu trên Solana là một kỳ lân ti