top of page
  • Ảnh của tác giảTedward

Sàn DEX dYdX xây dựng blockchain riêng trên Cosmos

Sàn DEX dYdX trên hệ sinh thái Ethereum tuyên bố ý định xây dựng một blockchain cho riêng mình trên nền tảng Cosmos.